REVIZE PLYNU, REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH, PROVOZNÍ DOKUMENTACE KOTELEN

Proč Revize

Zákon č. 309/06 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
§ 4 Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení
… zařízení musí být pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány

Zákon č. 262/06 Sb. Zákoník práce
§ 101 (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.
§ 102 (1) Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům.

Zákon č. 251/05 Sb. o inspekci práce
§ 20 resp. § 33
… pokud osoba (fyzická resp. právnická) nezajistí provedení prohlídek, revizí nebo zkoušek ve stanoveném rozsahu…hrozí pokuta 2 mil. Kč
§ 19 resp. § 32
… pokud osoba (fyzická resp. právnická) nezajistí odbornost a zdravotní způsobilost obsluh…hrozí pokuta do 2 mil. Kč